Share

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ


วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาพระพุทธศาสนา
วิชาภูมิศาสตร์
วิชาคอมพิวเตอร์
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาศิลปะ
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาภาษาไทย - วรรณคดี
วิชาภาษาไทย - หลักภาษา
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา
วิชาเศรษฐศาสตร์

 


วิชาหน้าที่พลเมือง

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาภาษาไทย


วิชาวิทยาศาสตร์
 

วิชาคณิตศาสตร์


วิชาพระพุทธศาสนา


วิชาหน้าที่พลเมือง


วิชาเศรษฐศาสตร์


วิชาประวัติศาสตร์


วิชาภูมิศาสตร์


วิชาสุขศึกษา พลศึกษา


วิชาศิลปะ


วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี


วิชาภาษาอังกฤษ


วิชาสังคมศึกษา (อญ.)

แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาภาษาไทย


วิชาวิทยาศาสตร์
 

วิชาคณิตศาสตร์


วิชาพระพุทธศาสนา


วิชาหน้าที่พลเมือง


วิชาเศรษฐศาสตร์


วิชาประวัติศาสตร์


วิชาภูมิศาสตร์


วิชาสุขศึกษา พลศึกษา


วิชาศิลปะ


วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี


วิชาภาษาอังกฤษ


วิชาสังคมศึกษา (อญ.)

Gratuitous Space Battles

Gratuitous Space Battles


วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาษาไทยพระพุทธศาสนา


ศิลปะ


การงานอาชีพและเทคโนโลยี


สุขศึกษา


ภาษาอังกฤษ